Borjomi, Georgia | Bakuriani, a Charming Village and Bustling Ski Resort in Winter

Borjomi, Georgia | Bakuriani, a Charming Village and Bustling Ski Resort in Winter

Discover the traditional Village through our eyes!